سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستار ا http://www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان http://www.iau-ashtian.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر http://www.abhariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - گروه کامپیوتر http://www.iauacd.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک http://www.iau-arak.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان http://www.iaua.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان http://www.iauestahban.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر http://www.iiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید http://www.iaueghlid.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل http://www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت http://www.iau-baft.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد http://www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب http://www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس http://www.iauba.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند http://www.iau-birjand.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان http://www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز http://www.iaut.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه http://www.torbat-h-iau.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب http://www.azad.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://www.iauctb.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین http://www.iaukhomein.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان http://www.Khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی http://www.iaukhoy.org/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان http://www.damghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن http://www.iaur.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند http://www.iau-zarand.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان /http://www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه http://www.iau-saveh.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار http://www.iaus.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو د http://www.iau-shahrood.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر http://www.iaushab.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان http://www.iau-shirvan.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول http://www.aliabadiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان http://www.iau fala.ac. ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر http://www. ghaemshahriau .ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات http://www.qaen-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین http://www.qiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان http://www.iauq.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون http://www.iauk.net
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج http://www.kiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان http://www.iauk.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه http://www.iauksh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه http://www.mauniv.org/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://www.miau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد http://www.mshdiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد http://www.maybod.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد http://www.iaun.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق http://www.iau-naragh.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان http://www.iauh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج http://www.iauyasooj.ac.ir/main.htm
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد http://www.yazdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند http://www.piau.ac.ir
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی http://www.iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک http://www.iauro.ac.ir/
مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasnimnet.net/
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی http://www.iausport.org/