مسئولین واحد

ریاست واحد

دکتررامین خواجوی

رشته تحصیلی: شیمی - نساجی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: riasat@azad.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس واحد

رزومه علمی

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: moavenat_farhangi@azad.ac.ir

 


 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

دکتر سید مصطفی عابدی 

رشته تحصیلی: مهندسی برق

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: m_abedi@azad.ac.ir

 


 

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر رامین خواجوی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-نساجی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: r_khajavi@azad.ac.ir


 

معاونت آموزشی

دکتر سید عظیم حسینی

رشته تحصیلی: عمران- مهندسی مدیریت ساخت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : sa_hosseini@azad.ac.ir

 


‌‌‌معاونت فنی و عمران

دکتر سید عظیم حسینی

رشته تحصیلی: عمران- مهندسی مدیریت ساخت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: sa_hosseini@azad.ac.ir