مسئولین واحد

ریاست واحد

دکتر وحید چگینی

رشته تحصیلی: مهندسی سواحل سازه های دریایی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: v_chegini@azad.ac.ir

 

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: moavenat_farhangi@azad.ac.ir

 


 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

دکتر سید مصطفی عابدی 

رشته تحصیلی: مهندسی برق

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: m_abedi@azad.ac.ir

 


 

معاونت پژوهش و فناوری

 


 

 

معاونت آموزشی

دکتر سید عظیم حسینی

رشته تحصیلی: عمران- مهندسی مدیریت ساخت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : sa_hosseini@azad.ac.ir

 


‌‌‌معاونت فنی و عمران

دکتر سید عظیم حسینی

رشته تحصیلی: عمران- مهندسی مدیریت ساخت

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: sa_hosseini@azad.ac.ir

 

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی

علی ابوترابی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس  

آدرس پست الکترونیکی: a_aboutorabi@azad.ac.ir