مسئولین واحد

ریاست واحد

دکتررامین خواجوی

رشته تحصیلی: شیمی - نساجی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]

ارتباط مستقیم با رئیس واحد

رزومه علمی

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]

 


 

معاونت اداری و مالی

مهندس حسین متقی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]

 


 

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر رامین خواجوی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-نساجی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]


 

معاونت آموزشی

دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

آدرس پست الکترونیکی : [email protected]

 


‌‌‌