وام اتومبیل

 
وام اتومبیل اعضای هیأت علمی

طبق بخشنامه  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  وام اتومبیل به مبلغ 50.000.000  ریال تعیین گردیده که مدت بازپرداخت آن 60 ماه می باشد.

(پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد.)

 

شرایط دریافت وام:

1 – وام گیرنده بایستی 2 سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه داشته باشد.

2- وام خودرو فقط یک باربه افراد واجد شرایط قابل پرداخت بوده وحتی با تسویه کامل بدهی وافزایش سقف وام هم قابل تمدید یا تجدید نمی باشد.

3 – وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

4 – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

5- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

6 – وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت و امضاء نموده و فرم وام را به امور مالی تحویل دهد.

7- پس از بازپرداخت کلیه اقساط وام، سند خودرو وچک یا سفته تضمینی عیناً به وام گیرنده مسترد خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز:

 1 کپی فیش حقوقی و حکم وام گیرنده و ضامن

2- کپی سفته یا چک پشت و رو که توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شده باشد.

3- اصل سند خودرو که به تاریخ سال جاری خریداری گردیده است.

(حضور ضامن هنگام امضاء در امور مالی الزامی می باشد.)