جمع آوری سابقه بیمه

    

بیمه شدگان برای جمع آوری سوابق بیمه ای خود چه باید بکنند؟
 

جمع آوری سوابق بیمه ای بیمه شدگان در یک شعبه، روند ارائه خدمت و برقراری مستمری آنان را آسان می کند.

  1. چنانچه بیمه شده ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه باشد، جهت جمع آوری سوابق کارکرد خود باید با در دست داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع آوری سوابق اقدام نماید.  فرم I و J

  2. شعبه تامین اجتماعی پس از شناسایی شعبه محل پرداخت حق بیمه وی، سوابق بیمه شده را از شعب ذی ربط جمع آوری خواهد کرد.

  3. سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است که با تکمیل پروژه سامان دهی سوابق بیمه شدگان در سراسر کشور، سوابق بیمه ای شما را مکانیزه کند و با ارایه کارنامه سوابق بیمه ای، اطمینان خاطر شما را جلب نماید.   سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

  • v   بیمه شدگان مرد جهت خرید سنوات سربازی می بایست ضمن تکمیل فرم مربوطه با دردست داشتن اصل و تصویر کارت پایان خدمت به شعبه مربوطه مراجعه نمایند.  فرم K