ریاست واحد

دکتر جواد علمائی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

پست الکترونیکی: j_olamaei@azad.ac.ir

صفحه شخصی: ‏j-olamaei.faculty.azad.ac.ir/‏/:‏http

تلفن: ۱۱۲-۸۸۸۳۳۱۱۱