سامانه آموزشیار

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

سیستم مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) جهت دسترسی ورودی های 

 سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می باشد.

دانشجویان ورودی سال های گذشته از سامانه آموزشی http://newenroll.azad.ac.ir استفاده نمایند.