کتابخانه دیجیتال

به توجه به راه اندازی مجدد امکان دسترسی به منابع و پایگاههای دیجیتالی و الکترونیکی، کلیه کاربران محترم در سطح واحد و از طریق شبکه داخلی دانشگاه می توانند از این امکانات در جهت غنای فعالیتهای علمی خود بهره برداری نمایند. بدین منظور می توانند از پیوندهای زیر جهت مطالعه راهنمای استفاده و ورود به این پایگاهها استفاده کنند: