اداره کل حوزه ریاست

دکتر امین مفتاحی

مدیرکل حوزه ریاست

واحد تهران جنوب

پست الکترونیکی: a_meftahi@azad.ac.ir

صفحه شخصی: http://newfaculty.azad.ac.ir/a-meftahi/fa