اداره حقوقی

اهم وظایف امور حقوقی:

  • دفاع از دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و نیز طرح دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای دفاع از حقوق دانشگاه.
  • بررسی و اظهار نظر پیرامون قرار دادهای منعقده توسط حوزه های مختلف دانشگاه و تطبیق مفاد آن با قوانین و مقررات جاری دانشگاه.
  • شرکت در جلسات کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های دانشگاه و نیز جلسات خارج از دانشگاه و اظهارنظر حقوقی پیرامون تصمیمات متخذه.
  • معاضدت حقوقی معاونت ها و حوزه های مختلف دانشگاه و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه طریق به ایشان
  • ترهین و فک رهن املاک.
  • مستند سازی املاک و مستغلات دانشگاه و تعامل با حوزه عمرانی در خصوص املاک دانشگاه.
  • تعامل و همکاری با معاونت ها و حوزه های دانشگاه برای تطبیق عملکرد ایشان با مقررات و قوانین.
  • انجام مکاتبات مختلف با حوزه های مختلف داخل و خارج از دانشگاه در راستای انجام امور حقوقی دانشگاه.