پژوهشی

گسترش تعامل صنعت و دانشگاه

در پی گسترش زمینه های تعامل صنعت و دانشگاه، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، قرارداد اجرای طرح تحقیقاتی با شرکت صنایع الکترونیک شهید خوشرو وابسته به صنایع الکترونیک ایران، به ارزش دومیلیارد و چهار صد میلیون ریال را منعقد کرد. همچنین شایان ذکر است، این قرارداد دارای بالاترین ارزش ریالی در میان قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه، می باشد.

ادامه مطلب

تازه های نشر واحد

تلاش و همکاری دست اندرکاران دفنر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سومین شماره مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش به مدیر مسئولی دکتر رضا نیک بخش و سردبیری دکتر فرشاد تجاری، منتشر شد.

ادامه مطلب

سومین مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش در واحد تهران جنوب منتشر شد

تلاش و همکاری دست اندرکاران دفنر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سومین شماره مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش به مدیر مسئولی دکتر رضا نیک بخش و سردبیری دکتر فرشاد تجاری، منتشر شد.

ادامه مطلب

پنجمین شماره پژوهشنامه اقتصاد و کسب وکار در واحد تهران جنوب منتشر شد

با تلاش و همکاری دست اندرکاران دفنر نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،پنجمین شماره پژوهشنامه اقتصاد و کسب وکار، به مدیر مسئولی دکتر علی دهقانی و سردبیری دکتر اصغر مشبکی، منتشر شد.

ادامه مطلب

انتشار کتاب روان شناسی فیزیولوژیک – نوشته محمد علی احمد وند

کتاب "روان شناسی فیزیولوژیک" تالیف دکتر محمد علی احمدوند عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با تلاش دفتر انتشارات علمی این واحد منتشر شد.

ادامه مطلب

انتشار کتاب تلفیق فناوری در برنامه درسی ترجمه دکتر محمد نوریان

کتاب "تلفیق فناوری در برنامه درسی" ترجمه دکتر محمد نوریان عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، باکوشش دفترانتشارات این واحد دانشگاهی منتتشر شد.

ادامه مطلب

برگزیده شدن دکتر امیرهوشنگ مزینان به عنوان داور برجسته Elsevier

دکتر امیر هوشنگ مزینان عضوهیات علمی تمام وقت گروه مهندسی برق – کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در بین مجموعه داوران به عنوان داور برجسته سال 2014 در مجله معتبر با عنوان: Computers & Electronical Engineering – 2014 از انتشارات Elsvier برگزیده شد وبه ایشان گواهینامه مریوطه اعطاء گردید.

ادامه مطلب

تازه های نشر انتشارات علمی واحد

کتاب فلسفه سیاسی و مفروضات سنجش ناشده (پژوهشی در فلسفه سیاسی فارابی)، تالیف دکتر رضا اکبری نوری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با تلاش و پیگیری های دفتر انتشارات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب