خبر اصلی صفحه اخبار - آرشیو

با هدف بررسی زمینه های ارتباطات و همکاری های تخصصی علمی و فرهنگی صورت گرفت

بازدید اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مالایای مالزی از دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

گروهی از اساتید برجسته و متخصصان گروه مهندسی عمران دانشگاه مالایای مالزی از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دیدن کردند.

ادامه مطلب