آموزشی - آرشیو

پذیرش اینترنتی ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد از نیمسال اول 92-91 در واحد تهران جنوب

به منظور تسهیل پذیرش وثبت نام پذیرفته شدگان جدید ، فرمهای ثبت نام وتشکیل پرونده بر روی سایت اینترنتی واحد به آدرس www.azad.ac.ir قرار گرفته است .پذیرفته شدگان می توانند در زمانهای اعلام شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه به آدرس سایت مذکور مراجعه ونسبت به انجام پذیرش اولیه ودریافت و تکمیل فرمهای مربوط اقدام وسپس جهت ارائه مدارک وثبت نام قطعی در زمانهای مشخص شده به آدرس دانشکده خود مراجعه نمایند.

ادامه مطلب