آموزشی - آرشیو

اطلاعیه مهم اداره کل آموزش جهت اطلاع دانشجویان عزیز - 16 فروردین 90

دانشجویان گرامی حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام کلیه نمرات دروس انتخابی در آخرین ترم تحصیل و حصول اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره تحصیلی خود، جهت انجام امور تسویه حساب و فارغ التحصیلی به کارشناس آموزشی رشته در دانشکده مراجعه و نسبت به انجام امور مربوط اقدام نمایید. لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم مراجعه به موقع در زمان تعیین شده و تأخیر در انجام امور فارغ التحصیلی به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

ادامه مطلب