آموزشی - آرشیو

آموزش دو میلیون و 500 هزار دانشجو، همگام با اهداف سند چشم انداز 20 ساله

ایسکانیوز: دکتر جاسبی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد همگام با اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه های پنج ساله پیشروی با آموزش 2500000 دانشجوی دیگر بخش اعظمی از نیروهای انسانی متخصص کشور را تربیت کند.

ادامه مطلب