آموزشی - آرشیو

توسط دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب اولین واحد توسعه تعاون و کار آفرینی دانشگاهی راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، اولین واحد توسعه تعاون و کار آفرینی در واحد تهران جنوب و با حضور جمعی از مسئولین وزارت رفاه و تعاون و روسا و معاونین، دانشجویان و اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری این واحد در اسفند ماه سال جاری افتتاح می گردد.

ادامه مطلب