آموزشی - آرشیو

دکتر اسفندیار، رئیس واحد تهران جنوب:دانشگاه آزاد اسلامی با رشد کیفی خود، پله های رشد و ترقی را طی می کند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دکتر محمودرضا اسفندیار، رئیس این واحد در جلسه معارفه رئیس جدید دانشکده علوم انسانی این واحد گفت: امروزه دانشگاه آزاد اسلامی با رشد کیفی خود پله های رشد و ترقی را پرشتاب تر از گذشته طی می کند.

ادامه مطلب