آرشیو اخبار

پیام نوروزی ریاست واحد تهران جنوب

سپاس خدای را که صفت های او همیشگی است و حالی از او بر حالی پیشی نیست، تا در آغاز باشد پیش از بودن در پایان و آشکارا باشد پیش از بودن در نهان، هرچه را واحد نامند اندک و تنهاست ، جز او که یگانه است و برهمه فرمانروا است . هر عزیزی جز او خوار است و هر نیرومندی جز او ناتوان و بی مقدار ، هر مالکی جز او بنده است و هر عالمی دانش آموزنده.

ادامه مطلب