آرشیو اخبار

واحد تهران جنوب برگزار می کند؛همایش یک روزه «ارزشیابی و مهندسی مجدد در هزاره سوم»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی درسی این واحد با همکاری حوزه معاونت پژوهشی در آبان ماه سال جاری همایش یک روزه ای را با عنوان «ارزشیابی و مهندسی مجدد در هزاره سوم» برگزار می کند.

ادامه مطلب

در واحد تهران جنوب برگزار شد؛جلسه هم اندیشی استادان با موضوع "آسیب شناسی فرهنگ دانشجویی و ارائه راهکارهای مناسب"

به همت دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، جلسه هم اندیشی مدیران گروه های آموزشی با موضوع "آسیب شناسی فرهنگ دانشجویی و ارائه راهکارهای مناسب "در دانشکده ی تربیت معلم با حضور مسئولین دانشکده، مدیر مطالعات و پژوهش های فرهنگی، مدیران گروه های آموزشی آن دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب

دانشکده علوم انسانی واحد تهران جنوب برگزار کرد؛.برگزاری اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان دختر

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجویان دختر آن دانشکده به اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس اعزام شدند

ادامه مطلب

اولین فصلنامه تخصصی با عنوان Journal of Language and Translation در واحد تهران جنوب به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، و به همت معاونت پژوهشی این واحد اولین شماره فصلنامه تخصصی به زبان انگلیسی با عنوان Journal of Language and Translation منتشر شد .

ادامه مطلب

روند پذیرش دانشجویان متقاضی مهمان به واحد تهران جنوب

1- مراجعه دانشجو به دبیرخانه مرکزی واقع در خیابان ایرانشهر شمالی جهت اسکن و شماره نمودن نامه واحد مبداء. 2- ارجاع الکترونیکی نامه از دبیرخانه مرکزی به رئیس اداره آموزش واحد. 3- ارجاع الکترونیکی نامه از رئیس اداره آموزش واحد به رؤسای ادارات آموزش دانشکده های مربوط. 4- تعیین زمان مراجعه دانشجو به دانشکده و ارائه فرمهای پیوست به دانشجو توسط کارشناس آموزش مستقر در دبیرخانه مرکزی. توضیح : چنانچه دانشجو قبل از ظهر هر روز از تاریخ 26 لغایت 31 تیرماه مراجعه کرده باشد ، بعد از ظهر همان روز و درغیر اینصورت قبل از ظهر فردا به دانشکده مربوط می باید مراجعه نماید. 5- مراجعه دانشجو به امور مالی دانشکده جهت تحویل فیش علی الحساب-/000/000/1 ریالی که به شماره حساب 796113/40 بانک ملت شعبه کریم خان واریز نموده است و درج کد شهریه در فرم پذیرش مهمان. 6- مراجعه دانشجو به کارشناس آموزش ذیربط، ثبت اطلاعات دانشجو در سیستم و چاپ فرم پذیرش مهمان متضمن شماره دانشجویی ساخته شده. 7- انتخاب واحد دانشجو از طریق اینترنت با مراجعه به آدرس http://enroll.azad.ac.ir براساس لیست دروس تعریف شده واحد مبداء.

ادامه مطلب