برکزاری جلسه مدیریت شاهدوایثارگر

۲۷ آذر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۵۵۴ شاهد و ایثارگر
تعداد بازدید:۱۱۴۱
جلسه مدیریت شاهدوایثارگر در مورخ 19/09/92 تشکیل شد .در این جلسه که تعدادی از دانشجویان رابط دانشکده های واحد نیز حضور داشتند مسائل جاری و نیز تنظیم برنامه سالیانه دانشجویان شاهد وایثارگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه مدیریت شاهدوایثارگر در مورخ 19/09/92 تشکیل شد .در این جلسه که تعدادی از دانشجویان رابط دانشکده های واحد نیز حضور داشتند مسائل جاری و نیز تنظیم برنامه سالیانه دانشجویان شاهد وایثارگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.