تهیه و نصب دعاهای مربوط به تعقیبات نماز ظهر و عصر در نمازخانه دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۶۱ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۶۹
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دعاهای مربوط به تعقیبات نماز ظهر و عصر جهت ارتباط بیشتر دانشجویان با نماز و آثار معنوی آن در آن دانشکده تهیه و در محل نمازخانه دانشکده نصب گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دعاهای مربوط به تعقیبات نماز ظهر و عصر جهت ارتباط بیشتر دانشجویان با نماز و آثار معنوی آن در آن دانشکده تهیه و در محل نمازخانه دانشکده نصب گردید.