برگزاری نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۷۹ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۱۲۷۷
نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این نشست مدیران فرهنگی معاونت فرهنگی بر اجرای به موقع مراسم و مصوبات شورای فرهنگی واحد بر اساس زمان بندی مشخص شده و سخنران های تعیین شده ، ارائه برنامه های پیشنهادی از دانشکده ها جهت رفع مشکلات فرهنگی واحد و دانشجویان و ارائه برنامه های متنوع و دارای سطح کیفی مناسب تأکید نمودند.

نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این نشست مدیران فرهنگی معاونت فرهنگی بر اجرای به موقع مراسم و مصوبات شورای فرهنگی واحد بر اساس زمان بندی مشخص شده و سخنران های تعیین شده ، ارائه برنامه های پیشنهادی از دانشکده ها جهت رفع مشکلات فرهنگی واحد و دانشجویان و ارائه برنامه های متنوع و دارای سطح کیفی مناسب تأکید نمودند.

در ادامه مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها نیز ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی دانشکده ها نظرات خود را در مسایل مختلف فرهنگی مطرح ساختند.