تأسیس کانون دانشجویی جرعه نور کانون نماز دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۶۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۴۵
با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی جرعه نور (کانون نماز) دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف ترویج و توسعه فرهنگ نماز و قرآن در میان دانشجویان، ایجاد بینش عمیق نسبت به آیات و مفاهیم الهی و کاربردی نمودن این مفاهیم در زندگی علمی دانشجویان، تلاش برای پیاده سازی تعقل و تدبر در قرآن کریم و جاری ساختن مفاهیم قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی ، تبیین علم و دیدگاه علمی قرآن، توسعه ی گستره ی تولیدات و محصولات فرهنگی دینی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در خصوص نماز تشکیل شده است. گفتنی است کانون جرعه نور (کانون نماز) دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با دبیری آقای اصغر علیزاده دانشجوی رشته دبیری زبان انگلیسی این واحد کار خود را آغاز نموده است.

با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی جرعه نور (کانون نماز) دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف ترویج و توسعه فرهنگ نماز و قرآن در میان دانشجویان، ایجاد بینش عمیق نسبت به آیات و مفاهیم الهی و کاربردی نمودن این مفاهیم در زندگی علمی دانشجویان، تلاش برای پیاده سازی تعقل و تدبر در قرآن کریم و جاری ساختن مفاهیم قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی ، تبیین علم و دیدگاه علمی قرآن، توسعه ی گستره ی تولیدات و محصولات فرهنگی دینی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در خصوص نماز تشکیل شده است. گفتنی است کانون جرعه نور (کانون نماز) دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با دبیری آقای اصغر علیزاده دانشجوی رشته دبیری زبان انگلیسی این واحد کار خود را آغاز نموده است.