ویرایش جدید کتاب حسابداری دولتی هماهنگ با سر فصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم توسط عضو هیات علمی واحد تهران جنوب صورت پذیرفت

۲۸ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۰۲ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۵۱۶
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،توسط عضو هیات علمی این واحد، و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران، ناصر فولادی نسب کتاب حسابداری دولتی بر اساس آخرین دستور العمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ با سر فصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویرایش شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،توسط عضو هیات علمی این واحد، و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران، ناصر فولادی نسب کتاب حسابداری دولتی بر اساس آخرین دستور العمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ با سر فصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویرایش شد.

بر اساس این گزارش ویرایش حاضر فصل های مربوط به گروه مستقل حساب های خانه های سازمانی، گروه مستقل حساب های اوراق بها دار، گروه مستقل حساب های یارانه ها به مباحث چاپ قبلی کتاب اضافه شده است با توجه به اهمیت و گسترش حسابداری دولتی در سال های اخیر و تفکیک عناوین درس حسابداری دولتی و غیره... تمام عناوین و سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط به درسهای فوق مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این کتاب دارای دو بخش «مباحث نظری» و «مباحث اجرایی» است که در بخش نخست، تعاریف اصول و مبانی حسابداری دولتی و مقررات قانونی مربوط به طور کلی و عام به منظور آشنایی استفاده کنندگان با مفاهیم حسابداری دولتی و در بخش دوم در آغاز هر فصل، مباحث قانونی خاص مربوط به موضوع و عنوان مورد بحث مطرح و در پی آن ثبت های حسابداری لازم درج و منعکس شده است تا به این ترتیب ضمن ارائه اصول و مقررات امر، شیوه های حسابداری عملیاتی نیز مطرح شده باشد.