نشریه دانشجویی موسیقی شعر مجوز انتشار دریافت کرد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۳۷ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۴۷
بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی موسیقی شعر به صاحب امتیازی کانون شعر و ادب و مدیر مسئولی آقای مهدی ولی زاده قره آغاجی دانشجوی رشته صنایع این واحد در دانشکده صنایع مجوز نشر دریافت نمود.

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی موسیقی شعر به صاحب امتیازی کانون شعر و ادب و مدیر مسئولی آقای مهدی ولی زاده قره آغاجی دانشجوی رشته صنایع این واحد در دانشکده صنایع مجوز نشر دریافت نمود.