لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریطراحی لباسطراحی لباسکارشناسی
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)معماریدکترای تخصصی
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)مهندسی معماریکارشناسی ارشد
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)معماری داخلیکارشناسی ارشد
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)معماری منظرکارشناسی ارشد
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)مهندسی معماریکارشناسی
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)علمی کاربردی معماریکارشناسی