فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیشهرسازیمهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی پزشکی(کارشناسی پیوسته)مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی عمران - عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته)مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)(مهندسی کامپیوتر (نرم افزارکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر - شبکهمهندسی کامپیتوتر- شبکه رایانشدکترای تخصصی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعلوم زمینزمین ساخت (تکتونیک)کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیفنی و مهندسی / شیمینانو شیمیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیفنی مهندسی / فیزیکنانو فیزیککارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمهندسی خودروطراحی سیستم های دینامیکی خودروکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمهندسی خودروقوای محرکه خوردروکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمهندسی برق-کنترل(کارشناسی پیوسته)مهندسی برق (کنترل)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر-سخت افزار(کارشناسی پیوسته)مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(کارشناسی پیوسته)مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)مهندسی برق(الکترونیک)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی پیوسته