لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیجغرافیاجغرافیا وبرنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیشهرسازیشهرسازیدکترای تخصصی
فنی و مهندسیشهرسازیمهندسی شهرسازیکارشناسی
فنی و مهندسیشهرسازیبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیشهرسازیطراحی شهریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمران (راه و ساختمان)(ساختمان (کارهای عمومی ساختمانکاردانی
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)مهندسی برق(الکترونیک)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)(مهندسی برق (الکترونیککارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)(مهندسی برق (الکترونیککارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق - مخابرات(کارشناسی پیوسته)مهندسی برق(مخابرات)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برق (قدرت)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برقکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برق (قدرت)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی برق-کنترل(کارشناسی پیوسته)مهندسی برق (کنترل)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی پزشکی(کارشناسی پیوسته)مهندسی پزشکیکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی پزشکی(کارشناسی پیوسته)مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی عمران(نقشه برداری)کارشناسی