فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
صنایعمهندسی صنایع - تولید صنعتی(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (تولید صنعتیکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع _برنامه ریزی وتحلیل سیستمها(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (برنامه ریزی وتحلیل سیستمهاکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع _ تکنولوژی صنعتی(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع - تولید صنعتی(کارشناسی پیوسته)مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولیددکترای تخصصی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- اتوماسیوندکترای تخصصی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات و مهندسی سیستمدکترای تخصصی
صنایعمالیمهندسی مالیکارشناسی ارشد
صنایعمهندسی صنایع - صنایع (کارشناسی ارشد)مهندسی صنایع- مهندسی صنایعکارشناسی ارشد
صنایعمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری(کارشناسی ارشد)مهندسی صنایع (مدیریت سیستم وبهره وری)کارشناسی ارشد
صنایعمهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی (کارشناسی ارشد)مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعیکارشناسی ارشد