فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
روانشناسی و علوم تربیتیآموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد)آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (کارشناسی پیوسته)روانشناسیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیآموزش و پرورش ابتدائیآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - تکنولوژی اموزشی(کارشناسی پیوسته)علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)کارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره(راهنمایی و مشاوره (مشاورهکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - تکنولوژی اموزشی(تحصیلات تکمیلی)علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)(علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیمشاورهمشاوره و راهنماییکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیمشاورهمشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی صنعتی وسازمانی(کارشناسی پیوسته)روانشناسی- صنعتی سازمانیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (کارشناسی پیوسته)روانشناسی- روانشناسی عمومیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشمدیریت آموزش عالیدکترای تخصصی
روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشمدیریت آموزشیدکترای تخصصی