فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیروان شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیمهندسی ورزشمهندسی ورزشکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(بیومکانیک ورزشی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی)کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)تربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیجامعه شناسی ورزشدکترای تخصصی