درخواست بررسی مشکلات دانشجویان جدیدالورود (دانشکده مهندسی صنایع)

درخواست بررسی مشکلات دانشجویان جدیدالورود (مهندسی صنایع)
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • کد ملی:*
  3
 • شماره دانشجویی:*
  4
 • مقطع:*
  5
 • رشته/گرایش*
  6
 • نام دانشکده:*
  7
 • تلفن همراه:*
  8
 • علت مشکل موجود:*
  عدم امکان واریز شهریه
  اشکال در ثبت نام و مراحل آن
  اشکال در انتخاب واحد
  سایر
  9
 • شرح مشکل:*
  10
 • 11
 • لطفا پس از ارسال فرم کد پیگیری را نزد خود نگاه دارید.
  12