طرح نصر دانش واحد تهران جنوب

طرح نصر دانش
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • شماره دانشجویی:*
  3
 • میزان بدهکاری:*
  4
 • شماره تماس:*
  5
 • تعداد نیمسالهایی که انتخاب واحد نداشته اید:*
  6
 • 7
 • مقطع تحصیلی:*
  کارشناسی ناپیوسته
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  8
 • دانشکده:*
  مجتمع فنی و مهندسی
  مجتمع ولیعصر (عج)
  مهندسی صنایع
  هنر و معماری
  تربیت بدنی و علوم ورزشی
  9
 • 10
 • علت وقفه تحصیلی/عدم انتخاب واحد:*
  آموزشی:
  پژوهشی:
  مالی:
  خانوادگی:
  سایر:
  11
 • 12
 • می توانید مختصر مشکل و درخواست را در کادر زیر بنویسید.*
  13
 • 14
 • 15
 • مانع ایجاد شده در ادامه تحصیل :
  16
 • آموزشی است:*مختصر علت را در کادر زیر توضیح دهید.
  17
 • 18
 • مالی است و درخواست ذیل:*
  وام
  تقسیط
  تخفیف
  مهلت پرداخت ت (ا قبل از امتحانات)
  19
 • 20
 • خانوادگی و غیرو:*
  21
 • 22
 • در حال حاضر امکان پر نمودن فرم طرح نصر دانش را ندارم و قبل از آن نیاز به مشاوره دارم:*
  مشاوره روانشناسی/ اجتماعی
  مشاوره حقوقی
  مشاوره فرهنگی/شرعی
  سایر موارد
  23