بازگشت به تحصیل

بازگشت به تحصیل
 • دانشجوی ارجمند و گرانقدر با سلام و احترام بدینوسیله معروض می دارد، دانشگاه در صدد است برای کمک به عزیزانی که به دلایلی دچار وقفه تحصیلی شده اند با جویا شدن از علت آن تمهیداتی برای ادامه تحصیل آنها فراهم نماید. لذا از شما بزرگواران درخواست تکمیل فرم زیر را داریم. معاونت دانشجویی و فرهنگی
  0
 • 1
 • 2
 • نام:*
  3
 • نام خانوادگی:*
  4
 • شماره دانشجویی:*
  5
 • سال ورود:*
  6
 • مقطع تحصیلی:*
  7
 • رشته تحصیلی:*
  8
 • علت عدم مراجعه:*
  شهریه و امور مالی
  خانواده و مسائل پیرامونی آن
  امور پژوهشی مثل چاپ مقاله
  نحوه تعامل با اساتید راهنما و مشاور
  نحوه تعامل با گروه آموزشی
  9
 • توضیح در خصوص علت مربوطه:*
  10