گزارش کلاس های برگزار شده

گزارش کلاس های برگزار شده
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*
  1
 • کد مدرس:*
  2
 • کد درس:*
  3
 • نوع کلاس:*
  جبرانی
  عادی
  4
 • دانشکده (محل تشکیل کلاس):*
  5
 • کد کلاس براساس Enroll:*
  6
 • تاریخ*
  7
 • وضعیت برگزاری:*
  برگزار نشد.
  با مشکل یا قطع و وصل برگزار شد.
  خوب برگزار شد.
  8
 • مشارکت دانشجو:*
  بدون دانشجو
  با تعداد کم دانشجو
  نصف دانشجویان
  اکثریت دانشجویان
  9
 • 10
 • این گزارش باید هر روز توسط مدرس به ازای کلاس های روزانه با تاریخ روز تکمیل شود.
  11