برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی
 • 0
 • نام استاد:*
  1
 • کد استاد:*
  2
 • عنوان درس:*
  3
 • ساعت تشکیل براساس آفرد*
  4
 • روز تشکیل براساس آفرد*
  5
 • تعداد دانشجویان:*
  6
 • توضیحات:*
  7
 • 8
 • به ازای هر درس اطلاعات به صورت جداگانه ارسال شود.
  9