فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
روانشناسی و علوم تربیتیمشاورهمشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی صنعتی وسازمانی(کارشناسی پیوسته)روانشناسی- صنعتی سازمانیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (کارشناسی پیوسته)روانشناسی- روانشناسی عمومیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مواد(تحصیلات تکمیلی)مهندسی مواد(شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی)کارشناسی ارشد
علوم پایهریاضی (کارشناسی ارشد)ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- مهندسی اکتشاف معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - استخراج (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- مهندسی استخراج معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - برنامه ریزی وحمل ونقل(کارشناسی ارشد)مهندسی عمران- مهندسی برنامه ریزی حمل و نقلکارشناسی ارشد
علوم پایهعلوم کامپیوترعلوم کامپیوترکارشناسی ارشد
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)معماری داخلیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مهندسی زلزلهکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار(کارشناسی ارشد)مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مهندسی ومدیریت ساختکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی سیستم های انرژی (تحصیلات تکمیلی)مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی- بیومتریالکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی فناوری اطلاعات(تحصیلات تکمیلی)مهندسی فن آوری اطلاعات -شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد