لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
صنایعمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری(کارشناسی ارشد)مهندسی صنایع (مدیریت سیستم وبهره وری)کارشناسی ارشد
صنایعمهندسی صنایع _ تکنولوژی صنعتی(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (تکنولوژی صنعتیکارشناسی
صنایعمهندسی صنایع _برنامه ریزی وتحلیل سیستمها(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (برنامه ریزی وتحلیل سیستمهاکارشناسی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولیددکترای تخصصی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- اتوماسیوندکترای تخصصی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات و مهندسی سیستمدکترای تخصصی
علوم پایهریاضی (کارشناسی ارشد)ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد
علوم پایهریاضی کاربردی (کارشناسی پیوسته)ریاضی کاربردیکارشناسی
علوم پایهریاضی کاربردی (کارشناسی پیوسته)ریاضیات و کاربردهاکارشناسی
علوم پایهریاضی(دکتری)ریاضی -جبردکترای تخصصی
علوم پایهریاضی(دکتری)ریاضی - آنالیزدکترای تخصصی
علوم پایهریاضی(دکتری)ریاضی کاربردیدکترای تخصصی
علوم پایهریاضی(کارشناسی)دبیری ریاضیکارشناسی
علوم پایهریاضی(کارشناسی)آموزش ریاضیکارشناسی
علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی-زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی - شیمی تجزیهدکترای تخصصی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی - شیمی فیزیکدکترای تخصصی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی - شیمی آلیدکترای تخصصی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی- شیمی آلیکارشناسی ارشد
علوم پایهشیمی کاربردی(کارشناسی پیوسته)شیمی کاربردیکارشناسی