فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار(کارشناسی ارشد)مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مهندسی ومدیریت ساختکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی سیستم های انرژی (تحصیلات تکمیلی)مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی- بیومتریالکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی فناوری اطلاعات(تحصیلات تکمیلی)مهندسی فن آوری اطلاعات -شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی فناوری اطلاعات(تحصیلات تکمیلی)مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق _مخابرات (تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق (مخابرات)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -الکترونیک( تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق (الکترونیک)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق (قدرت)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق قدرت - سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق قدرت - ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق قدرت - الکترونیک قدرتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک -طراحی (تحصیلات تکمیلی)مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی سیستمهای انرژی- سیستمهای انرژیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی - بیومکانیکمهندسی پزشکی- بیومکانیککارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی- بیوالکتریککارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - سازه (تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران ( سازه)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی(کارشناسی ارشد)مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)کارشناسی ارشد