فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
ادبیات فارسی و زبان خارجیآموزش زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی)آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
ادبیات فارسی و زبان خارجیآموزش زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی)دبیری زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیمشاورهمشاوره و راهنماییکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیمشاورهمشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی صنعتی وسازمانی(کارشناسی پیوسته)روانشناسی- صنعتی سازمانیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (کارشناسی پیوسته)روانشناسی- روانشناسی عمومیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مواد(تحصیلات تکمیلی)مهندسی مواد(شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی)کارشناسی ارشد
علوم پایهریاضی (کارشناسی ارشد)ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- مهندسی اکتشاف معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - استخراج (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- مهندسی استخراج معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - برنامه ریزی وحمل ونقل(کارشناسی ارشد)مهندسی عمران- مهندسی برنامه ریزی حمل و نقلکارشناسی ارشد
علوم پایهعلوم کامپیوترعلوم کامپیوترکارشناسی ارشد
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)معماری داخلیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مهندسی زلزلهکارشناسی ارشد