لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (کارشناسی پیوسته)حقوق قضاییکارشناسی
حقوق- علوم سیاسیروابط بین المللروابط بین المللدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیروابط بین المللروابط بین المللکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - اندیشه های سیاسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی -مسایل ایراندکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - سیاستگذاری عمومیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیفقه و حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد)فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیمطالعات خانوادهمطالعات خانوادهکارشناسی
حقوق- علوم سیاسیمطالعات خانوادهمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیمطالعات منطقه ایمطالعات منطقه ای- مطالعات ایرانکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیآموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد)آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیآموزش و پرورش ابتدائیآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (تحصیلات تکمیلی)روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (کارشناسی پیوسته)روانشناسیکارشناسی