فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
روانشناسی و علوم تربیتیآموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد)آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی (کارشناسی پیوسته)روانشناسیکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیآموزش و پرورش ابتدائیآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - تکنولوژی اموزشی(کارشناسی پیوسته)علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)کارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره(راهنمایی و مشاوره (مشاورهکارشناسی پیوسته
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - تکنولوژی اموزشی(تحصیلات تکمیلی)علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)(علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی پیوسته
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان وادبیات انگلیسی (تحصیلات تکمیلی)زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبانشناسی (ارشد ودکتری)زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان و ادبیات فارسی(دکتری تخصصی)زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات و معارف اسلامی(کارشناسی ناپیوسته)الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن وحدیثکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
علوم پایهریاضی(کارشناسی)آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته
علوم پایهریاضی(کارشناسی)دبیری ریاضیکارشناسی پیوسته
حقوق- علوم سیاسیمطالعات خانوادهمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته