لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیجامعه شناسی ورزشدکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیدکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشکارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشکارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی-فلسفه وکلام اسلامیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن وحدیثکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیالهیات و معارف اسلامی(کارشناسی ناپیوسته)الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق خصوصیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق عمومیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق بین الملل عمومیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق کیفری و جرم شناسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق بین المللکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق جزا وجرم شناسیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق عمومیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد