فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیعمران (راه و ساختمان)(ساختمان (کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته
صنایعمالیمهندسی مالیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیاندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق بین المللکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق جزا وجرم شناسیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق عمومیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیروابط بین المللروابط بین المللکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیمطالعات خانوادهمطالعات خانوادهکارشناسی پیوسته
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان انگلیسی (مترجمی-کارشناسی پیوسته)(زبان انگلیسی (مترجمیکارشناسی پیوسته
ادبیات فارسی و زبان خارجیمترجمی زبان انگلیسی(کارشناسی ارشد)مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان خارجیآموزش زبان انگلیسی(تحصیلات تکمیلی)آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی پیوسته
حقوق- علوم سیاسیحقوق (کارشناسی پیوسته)حقوق قضاییکارشناسی پیوسته
حقوق- علوم سیاسیفقه و حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد)فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیمطالعات منطقه ایمطالعات منطقه ای- مطالعات ایرانکارشناسی ارشد
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق خصوصیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد)زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد