لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی نفت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی نفت - اکتشافکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی نفت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی نفت -اکتشافاتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاریدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتردکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتریکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)تربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(بیومکانیک ورزشی)کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشیدکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی)کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی)کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)کارشناسی