فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نقشه برداریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (عمران)کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)علمی کاربردی معماریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)(مهندسی عمران (عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی عمران(نقشه برداری)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (آب)کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)مهندسی معماریکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشکارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی - نساجی وعلوم الیاف(کارشناسی پیوسته)مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیافکارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت (کارشناسی پیوسته)مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته
علوم پایهشیمی کاربردی(کارشناسی پیوسته)شیمی کاربردیکارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی (کارشناسی پیوسته)مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی- شیمی آلیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ورزشیکارشناسی ارشد