فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیک- طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیک- ارتباط جنبی انسان- ماشین- کامپیوترکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی(کارشناسی پیوسته)تربیت بدنی و علوم ورزشی(بیومکانیک ورزشی)کارشناسی پیوسته
علوم پایهریاضی کاربردی (کارشناسی پیوسته)ریاضی کاربردیکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی)کارشناسی ارشد
علوم پایهریاضی کاربردی (کارشناسی پیوسته)ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)تربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - برنامه ریزی وحمل ونقل(کارشناسی ارشد)مهندسی عمران- مهندسی حمل و نقلکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - سازه (تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران- مهندسی سازهکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتریکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمهندسی پزشکی(کارشناسی پیوسته)مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن (کارشناسی)مهندسی معدن(کارشناسی)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر (فنآوری اطلاعات)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی نفت(کارشناسی پیوسته)مهندسی نفت (حفاری و استخراج نفت)کارشناسی پیوسته