لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مدیریت ساختکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی فناوری اطلاعات(تحصیلات تکمیلی)مهندسی فن آوری اطلاعات -شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی فناوری اطلاعات(تحصیلات تکمیلی)مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار(کارشناسی ارشد)مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - استخراج (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- مهندسی استخراج معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - استخراج (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- مهندسی اکتشاف معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی ارشد)مهندسی معدن- اکتشاف معدنکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن(تحصیلات تکمیلی)مهندسی معدندکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی معدن(تحصیلات تکمیلی)مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی سیستمهای انرژی- سیستمهای انرژیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک -طراحی (تحصیلات تکمیلی)مهندسی مکانیک-طراحی جامداتدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکانیک -طراحی (تحصیلات تکمیلی)مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مواد(تحصیلات تکمیلی)مهندسی متالورژی ومواددکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی مواد(تحصیلات تکمیلی)مهندسی مواد(شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیک- طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیک- ارتباط جنبی انسان- ماشین- کامپیوترکارشناسی ارشد