فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی- شیمی آلیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمان ورزشیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمهندسی معدن - استخراج(کارشناسی)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن - استخراج(کارشناسی)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی پیوسته)مهندسی معدن- اکتشاف معدنکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی نفت(کارشناسی پیوسته)مهندسی نفت ( مهندسی حفاری واستخراج نفت)کارشناسی پیوسته
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی(کارشناسی ارشد)مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی مکاترونیک ( کارشناسی ارشد )مهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
صنایعمهندسی صنایع - تولید صنعتی(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (تولید صنعتیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برقکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع _برنامه ریزی وتحلیل سیستمها(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (برنامه ریزی وتحلیل سیستمهاکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع _ تکنولوژی صنعتی(کارشناسی پیوسته)(مهندسی صنایع (تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع - تولید صنعتی(کارشناسی پیوسته)مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولیددکترای تخصصی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- اتوماسیوندکترای تخصصی
صنایعمهندسی صنایع(دکتری تخصصی)مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات و مهندسی سیستمدکترای تخصصی