لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)علوم اقتصادیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریمالیمدیریت مالیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق _مخابرات (تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- مخابراتدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق _مخابرات (تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق (مخابرات)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -الکترونیک( تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- الکترونیکدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -الکترونیک( تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق (الکترونیک)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- قدرتدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق (قدرت)کارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق قدرت - سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق قدرت - ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق قدرت - الکترونیک قدرتکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -کنترل ( تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- کنترل وسیستمدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی - بیومکانیکمهندسی پزشکی - بیومکانیکدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی - بیومکانیکمهندسی پزشکی- بیومکانیککارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی - بیوالکتریکدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی - بیو مواددکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی- بیومتریالکارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی- بیوالکتریککارشناسی ارشد
تحصیلات تکمیلیمهندسی سیستم های انرژی (تحصیلات تکمیلی)مهندسی سیستمهای انرژیدکترای تخصصی