فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برق (قدرت)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)(مهندسی برق (الکترونیککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برق (قدرت)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)(مهندسی مکانیک (حرارت و سیالاتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -طراحی جامدات-(کارشناسی)(مهندسی مکانیک(طراحی جامداتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نقشه برداریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (عمران)کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)علمی کاربردی معماریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)(مهندسی عمران (عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی عمران(نقشه برداری)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (آب)کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)مهندسی معماریکارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیعلوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشکارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی - نساجی وعلوم الیاف(کارشناسی پیوسته)مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیافکارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت (کارشناسی پیوسته)مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته
علوم پایهشیمی کاربردی(کارشناسی پیوسته)شیمی کاربردیکارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی (کارشناسی پیوسته)مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته