فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۸ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
تحصیلات تکمیلیمهندسی کامپیوتر(تحصیلات تکمیلی)مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیدکترای تخصصی
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)معماریدکترای تخصصی
فنی و مهندسیشهرسازیشهرسازیدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -الکترونیک( تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- الکترونیکدکترای تخصصی
مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی پلیمرمهندسی پلیمر-مهندسی پلیمردکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - ژئوتکنیکدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مدیریت ساختدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی عمران(تحصیلات تکمیلی)مهندسی عمران - مهندسی ومدیریت منابع آبدکترای تخصصی