فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - سیاستگذاری عمومیدکترای تخصصی
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)علوم اقتصادیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت صنعتی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت صنعتیدکترای تخصصی
روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشمدیریت آموزشیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان خارجیآموزش زبان انگلیسی(تحصیلات تکمیلی)آموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبانشناسی (ارشد ودکتری)زبانشناسی همگانیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی-فلسفه وکلام اسلامیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق عمومیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیروابط بین المللروابط بین المللدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق بین الملل عمومیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق کیفری و جرم شناسیدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی - بیومکانیکمهندسی پزشکی - بیومکانیکدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی - بیوالکتریکدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی پزشکی(تحصیلات تکمیلی)مهندسی پزشکی - بیو مواددکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -قدرت(تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- قدرتدکترای تخصصی
تحصیلات تکمیلیمهندسی برق -کنترل ( تحصیلات تکمیلی)مهندسی برق- کنترل وسیستمدکترای تخصصی