فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریتمدیریت فن آوری اطلاعاتمدیریت فن آوری اطلاعاتدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت رسانهمدیریت - مدیریت رسانه ایدکترای تخصصی
روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشمدیریت آموزش عالیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - اندیشه های سیاسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی -مسایل ایراندکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیعلوم سیاسیعلوم سیاسی - سیاستگذاری عمومیدکترای تخصصی
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)علوم اقتصادیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت صنعتی(تحصیلات تکمیلی)مدیریت صنعتیدکترای تخصصی
روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشمدیریت آموزشیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان خارجیآموزش زبان انگلیسی(تحصیلات تکمیلی)آموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان خارجیزبانشناسی (ارشد ودکتری)زبانشناسی همگانیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
روانشناسی و علوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیالهیات ، معارف و فلسفه اسلامیالهیات ومعارف اسلامی-فلسفه وکلام اسلامیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق عمومیدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیروابط بین المللروابط بین المللدکترای تخصصی
حقوق- علوم سیاسیحقوق (تحصیلات تکمیلی)حقوق بین الملل عمومیدکترای تخصصی