فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی - تشکیلات و روشهاکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)علوم اقتصادیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریاقتصاداقتصاد انرژیکارشناسی ارشد
علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی-زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیجغرافیاجغرافیا وبرنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد
علوم پایهریاضی(دکتری)ریاضی -جبردکترای تخصصی
علوم پایهریاضی(دکتری)ریاضی - آنالیزدکترای تخصصی
علوم پایهریاضی(دکتری)ریاضی کاربردیدکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیجامعه شناسی ورزشدکترای تخصصی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی - شیمی تجزیهدکترای تخصصی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی - شیمی فیزیکدکترای تخصصی
علوم پایهشیمی (تحصیلات تکمیلی)شیمی - شیمی آلیدکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیدکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشیدکترای تخصصی
اقتصاد و حسابداریحسابداری (تحصیلات تکمیلی)حسابداریدکترای تخصصی
مدیریتمالیمدیریت -مدیریت مالیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت بازرگانی (تحصیلات تکمیلی)مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت فرهنگیمدیریت و برنامه ریزی فرهنگیدکترای تخصصی