فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریتمدیریت تکنولوژی (تحصیلات تکمیلی)مدیریت تکنولوژیدکترای تخصصی
مدیریتمدیریت تکنولوژی (تحصیلات تکمیلی)مدیریت تکنولوژیکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریحسابداری (کارشناسی)حسابداریکارشناسی پیوسته
مدیریتحسابداری (کارشناسی)حسابداریکارشناسی پیوسته
اقتصاد و حسابداریحسابداری (کارشناسی)علمی کاربردی حسابداریکارشناسی پیوسته
مدیریتحسابداری (کارشناسی)حسابداری(دولتی)کارشناسی پیوسته
مدیریتحسابداری (کارشناسی)حسابداری(مالیاتی)کارشناسی پیوسته
مدیریتحسابداری (کارشناسی)حسابداری(حسابرسی)کارشناسی پیوسته
اقتصاد و حسابداریحسابداری (تحصیلات تکمیلی)حسابداریکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت اجراییمدیریت اجراییکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت فن آوری اطلاعاتمدیریت فن آوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت بازرگانی (تحصیلات تکمیلی)مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت بازرگانی (تحصیلات تکمیلی)مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت ام بی ایمدیریت ام بی ای -مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت فن آوری اطلاعاتمدیریت فن آوری اطلاعات- سیستمهای اطلاعاتی پیشرفتهکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت فرهنگیامورفرهنگی- مدیریت امورفرهنگیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریمالیمدیریت مالیکارشناسی ارشد
مدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیکارشناسی ارشد