لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۴۵ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیشهرسازیبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیشهرسازیطراحی شهریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیجغرافیاجغرافیا وبرنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیشهرسازیشهرسازیدکترای تخصصی