لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۴۵ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته)مهندسی مکانیککارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی نفت(کارشناسی پیوسته)مهندسی نفت ( مهندسی حفاری واستخراج نفت)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی نفت(کارشناسی پیوسته)مهندسی نفت (حفاری و استخراج نفت)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر (فنآوری اطلاعات)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی