لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نقشه برداریکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (آب)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی عمران - عمرانکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (عمران)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)(مهندسی عمران (عمرانکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(کارشناسی پیوسته)مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)(مهندسی کامپیوتر (نرم افزارکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر-سخت افزار(کارشناسی پیوسته)مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی معدن - استخراج(کارشناسی)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی معدن - استخراج(کارشناسی)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی پیوسته)مهندسی معدن- اکتشاف معدنکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی معدن (کارشناسی)مهندسی معدن(کارشناسی)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)کارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)(مهندسی مکانیک (حرارت و سیالاتکارشناسی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -طراحی جامدات-(کارشناسی)(مهندسی مکانیک(طراحی جامداتکارشناسی