لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان انگلیسی(تحصیلات تکمیلی)آموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان انگلیسی(تحصیلات تکمیلی)آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی)دبیری زبان انگلیسیکارشناسی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیآموزش زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی)آموزش زبان انگلیسیکارشناسی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان انگلیسی (مترجمی-کارشناسی پیوسته)(زبان انگلیسی (مترجمیکارشناسی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان و ادبیات فارسی(دکتری تخصصی)زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد)زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان و ادبیات فارسی(کارشناسی)زبان و ادبیات فارسیکارشناسی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبان وادبیات انگلیسی (تحصیلات تکمیلی)زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبانشناسی (ارشد ودکتری)زبانشناسی همگانیدکترای تخصصی
ادبیات فارسی و زبان های خارجیزبانشناسی (ارشد ودکتری)زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشد
ادبیات فارسی و زبان های خارجیمترجمی زبان انگلیسی(کارشناسی ارشد)مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریاقتصاداقتصاد انرژیکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریحسابداری (تحصیلات تکمیلی)حسابداریدکترای تخصصی
اقتصاد و حسابداریحسابداری (تحصیلات تکمیلی)حسابداریکارشناسی ارشد
اقتصاد و حسابداریحسابداری (کارشناسی)حسابداریکارشناسی
اقتصاد و حسابداریحسابداری (کارشناسی)علمی کاربردی حسابداریکارشناسی
اقتصاد و حسابداریعلوم اقتصادی(تحصیلات تکمیلی)علوم اقتصادیدکترای تخصصی