فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیشهرسازیمهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته
هنر و معماریطراحی لباسطراحی لباسکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی پزشکی(کارشناسی پیوسته)مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی عمران - عمرانکارشناسی پیوسته
هنر و معماریمهندسی معماری(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته)مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
هنر و معماریمهندسی معماری (تحصیلات تکمیلی)مهندسی معماریکارشناسی ارشد
علوم پایهفیزیکفیزیک- حالت جامدکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)(مهندسی کامپیوتر (نرم افزارکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار(کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق-کنترل(کارشناسی پیوسته)مهندسی برق (کنترل)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر-سخت افزار(کارشناسی پیوسته)مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(کارشناسی پیوسته)مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)مهندسی برق(الکترونیک)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیک(کارشناسی)(مهندسی برق (الکترونیککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق - مخابرات(کارشناسی پیوسته)مهندسی برق(مخابرات)کارشناسی پیوسته